Werkwijze Centrummanagement Coevorden voor subsidie activiteiten binnenstad Coevorden

De activiteitencommissie voorgezeten door de activiteitencoördinator stelt jaarlijks een evenementen- en activiteitenplanning voor het nieuwe kalenderjaar op, inclusief de financiële uitwerking hiervan. De commissie komt hierbij tot een samenhangend programma over het hele jaar en probeert zoveel mogelijk overlap van activiteiten te voorkomen. Deze planning wordt in het reguliere overleg van de stichting Centrum Management Coevorden vastgesteld, passend binnen de kaders van de begroting van de stichting.

Het is belangrijk een aantal criteria af te spreken wanneer gelden aan nieuwe initiatieven (evenementen of activiteiten) kunnen worden toegekend. De hieronder beschreven criteria zijn nadrukkelijk niet bedoeld als keurslijf. Integendeel: de activiteitencommissie moedigt iedereen aan om met goede ideeën te komen! De voorgestelde criteria worden voor het eerst toegepast en beschouwen we in deze fase als een dynamisch document dat we gaan gebruiken, evalueren en zonodig aanpassen.

Criteria voor een stimuleringsbijdrage

  • Er dient sprake te zijn van een uitgewerkt planvoorstel met onderbouwde begroting, in te dienen voor 1 november;
  • Er dient sprake te zijn van een collectief van ondernemers dat het plan indient en/of de onderlinge samenwerking tussen ondernemers wordt hierdoor bevorderd. Plannen van individuele ondernemers met een individueel commercieel oogmerk worden niet ondersteund.
  • Er is sprake van een economische impuls voor de binnenstad van Coevorden. Het initiatief moet bijdragen aan het uitdragen van Coevorden als ‘stad vol verhalen van strijd’ en bijdragen aan de ambitie om meer bezoekers te trekken en omzet te genereren voor de ondernemers in de binnenstad.
  • Indien er sprake is van meerdere ingediende evenementen zal het vernieuwende karakter van het evenement voor de binnenstad zwaarwegend worden betrokken bij de afweging door de activiteitencommissie.
  • Er is bij een nieuw initiatief bij voorkeur sprake van substantiële co-financiering door ondernemers, overheden of andere partijen.
  • De gevraagde stimuleringsbijdrage moet passen binnen de financiële mogelijkheden van de Stichting Centrummanagement Coevorden.
  • De initiatiefnemers dragen na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk zorg voor een heldere inhoudelijke en financiële verantwoording van het evenement aan de activiteitencoördinator.