BIZ

Ontdek de bruisende binnenstad van Coevorden als het kloppende hart van de gemeente. Centrummanagement speelt een cruciale rol in het versterken van de economische en toeristische aantrekkingskracht. Van historische evenementen tot unieke winkelervaringen, onze BIZ-initiatieven creëren een levendige, gastvrije sfeer voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Binnenstad Coevorden als verblijfscentrum

Ambitie

De BIZ is het instrument dat voor 5 jaar structureel zorgt voor inkomsten vanuit alle ondernemers en vastgoedeigenaren om te kunnen investeren in het versterken van het economisch functioneren van de binnenstad. Het doel daarachter is dat de Coevorden binnenstad haar ambitie als economisch hart van de gemeente Coevorden ook waar kan maken.

De BIZ heeft de afgelopen 5 jaar veel kansen geboden voor de binnenstad van Coevorden. Door toenemende concurrentie van steden als Klazienaveen en Hardenberg is het ook voor Coevorden belangrijk zich nadrukkelijk te blijven positioneren. Meerdere indicatoren laten een positieve trend zien. Zo melde het CBS in mei 2022 dat het aantal fysieke winkels in Coevorden is gestegen 3,7 procent. Tevens heeft Coevorden de meeste overnachtingen van Drenthe en wordt de stad door vele toeristenorganisaties aanbevolen. Coevorden wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen als verblijfscentrum. Om dit te kunnen bereiken wordt er geïnvesteerd in o.a. een kasteelpark en het “Markt & Havenproject”, ook de aanloopstegen worden hierin meegenomen. Vanuit Centrummanagement wordt er gezorgd en gefaciliteerd in evenementen die passen bij het DNA van Coevorden. Door samen te werken en samen te investeren in de binnenstad kan er de komende jaren verder gebouwd worden aan de “Stad van Strijd”.

Niet alleen toeristen zijn belangrijk voor de binnenstad van Coevorden, maar ook de inwoners van de stad Coevorden en de omliggende kernen zijn erg van belang. Logischerwijs hebben ondernemers daarin een ander belang dan vastgoedeigenaren of gemeente, maar uiteindelijk draait het om het gezamenlijk belang. Het aantrekkelijk en economisch sterk houden van Coevorden vormt daarmee de gemeenschappelijke ambitie voor ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen. Het historische karakter, de vele lokale ondernemers, de sterke horeca en het diverse aanbod geven de binnenstad haar unieke uitstraling. De BIZ maakt het mogelijk om deze kwaliteiten verder uit te vergroten en middels gezamenlijke investeringen in bijvoorbeeld leegstand, openbare ruimte en promotie & marketing de aantrekkingskracht van Coevorden voor bedrijven, bezoekers en bewoners te vergroten.

Ook de komende vijf jaar wil centrummanagement zich inzetten voor de belangen van de ondernemers en de belanghebbende. Parkeren, De Nieuwe Veste, maar ook het Markt & Havenproject zal kritisch worden gevolgd en zijn echte speerpunten voor het centrummanagement. Wij zullen ons hard blijven maken voor het actualiseren van de centrumvisie, detailhandelsvisie, horecavisie en voldoende parkeerplaatsen in en om de binnenstad voor de bezoekers.

Doelstellingen

In 2013 is de stichting Centrummanagement Coevorden opgericht als opvolger van de stichting Activiteiten Binnenstad Coevorden. De nieuw opgerichte stichting had als doel om:

 • Het Centrum van Coevorden te versterken als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van detailhandel, horeca en dienstverlening,
 • Het vestigings- en verblijfsklimaat te versterken.
 • Het bevorderen, faciliteren van evenementen en promoten van de binnenstad.
 • Inclusief alles wat rechtstreeks of zijdelings met deze zaken verband houdt.

In het destijds opgestelde convenant was de ambitie gesteld om binnen enkele jaren Coevorden aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers, toeristen en investeerders, in een binnenstad waarin historie, water, beleving en een goed winkel/horeca aanbod de kernwaarden zijn. Voor het realiseren van deze doelen had het centrummanagement een aantal inspanningsverplichtingen, zoals het inrichten van een aantal werkgroepen (gericht op bijv. stadspromotie en evenementen coördinatie), het opstellen van een activiteitenagenda en begroting, regelmatig afstemming met de gemeente, communicatie naar stakeholders en de aanstelling van een centrummanager. Zoals in het convenant overeengekomen zijn er werkgroepen opgezet met daarbij een activiteiten coördinator en een centrummanager.

Voor de komende vijf jaar (2024 t/m 2028) willen we als centrummanagement de ingeslagen weg verder uitbouwen. Onderstaand een aantal speerpunten:

 • Parkeerbeleid
 • Verder vormgeven aan Bureau Binnenstad
 • Uitbouwen van evenementkalander met gratis toegangkelijke evenementen die bij de historie van de stad passen
 • Sfeer & beleving
 • Keurmerk veilig ondernemen
 • Vullen van lege panden, middels bidbook en acquisitie
 • Meer promotie naar omliggende duitse plaatsen
 • Verder uitwerken Boosterrapport en het implementeren, daar waar wenselijk

Activiteiten

De evenementenkalender is de afgelopen jaren gegroeid met mooie evenementen. Meer dan 30 evenementen variërend in klein compact, alsmede echt grote evenementen met een regiofunctie.

Wat te denken van evenementen als de Ganzenmarkt, Reuring in de Veste, Sinterklaas, de Historische Havendagen, enz. Ook de komende vijf jaar willen wij graag de evenementenkalander verder uitbouwen met als gedachtengoed….. De Stad van Strijd.

Evenementen en activiteiten

Om zowel inwoners als toeristen naar Coevorden te blijven trekken wil het Centrummanagement voortdurend blijven investeren in een aantrekkelijk evenementen- en activiteitenprogramma. Dit is goed voor het imago (‘Er is altijd wat te beleven in de Stad van Strijd’) en in meer directe zin voor de omzet van ondernemers in het centrum. Vanuit het bureau Binnenstad is er periodiek een evenementenoverleg, waarin ondernemers (activiteitencommissie), culturele organisaties, ToReCo en gemeente, onder leiding van de activiteitencoördinator, tot een samenhangende en evenwichtige evenementenkalender komen. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten van belang:

 • Goede spreiding van evenementen door het jaar heen, met daarbij wel extra aandacht voor het hoofdseizoen, in verband met het toeristisch potentieel;
 • Evenementen moeten openbaar zijn en vrij toegankelijk zijn;
 • Behoud en versterking van belangrijke terugkerende evenementen (Ganzenmarkt,
 • Garnizoensdag, Havendagen, Sinterklaasintocht, Piekiesmarkt, Reuring in de Veste);
 • Geleidelijke toevoeging van evenementen met een relatie tot de (zichtbare) historie van Coevorden;
 • Goede mix tussen evenementen voor jong en oud en diverse doelgroepen: spel, muziek, kunst, cultuur;
 • Balans tussen evenementen die vooral winkelbezoek-bevorderend zijn en evenementen die meer gericht zijn op cultuur en toerisme.

De middelen van de BIZ zullen deels worden ingezet om zelf evenementen te initiëren, met name vanuit de activiteitencommissie en deels om nieuwe en bestaande initiatieven te co-financieren. Streven is om 80% van het budget aan het begin van een kalenderjaar te verdelen en daarnaast circa 20% te reserveren voor initiatieven die zich aandienen in de loop van het jaar.

Om te bewaken dat de activiteiten die het centrummanagement zelf initieert/uitvoert in goede banen worden geleid, zal er ook voor de komende vijf jaar een bedrag binnen het activiteitenbudget worden gereserveerd ten bate van een vergoeding voor de activiteitencoördinator.